Pedagogisch project

Het leerplankader “Zin in leren! Zin in leven!” is op maat van katholiek basisonderwijs geschreven. Een katholieke basisschool is immers een school waar wordt gewerkt vanuit vertrouwen en hoop. Vertrouwen in dat de werkelijkheid ten diepste is getekend door de liefde en hoop dat de werkelijkheid ooit ten volle goed zal worden zoals de Bijbel verhaalt dat de bedoeling is. Dit vertrouwen en deze hoop kunnen leraren zin (goesting) geven om te onderwijzen en zin (betekenis) doen vinden in het dagelijkse werken op school en in de klas.

Zin in leren

We gaan uit van een gezonde leerambitie voor elke leerling. Daarbij is er veel aandacht voor het benutten van de ‘leer-kracht’ die in elke leerling schuilt. Dat komt immers zijn/haar gevoel van eigenaarschap over het eigen leren ten goede. In het kader van levenslang leren is dat erg belangrijk. Bereidheid tot leren is namelijk een voorwaarde voor een autonome en gelukkige toekomst in de snel evoluerende maatschappij rondom ons. Bovendien geeft de positieve ervaring dat leren wat oplevert voldoening. Dat motiveert om nog meer en blijvend te leren. Wie leert is mee: hij krijgt niet alleen een bredere kijk op de wereld en de samenleving, maar kan er ook een rijkere bijdrage toe leveren. Dat is wat we in de katholieke basisschool door vorming bij onze leerlingen beogen: hen in staat stellen om, elk op hun manier, bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt.

Zin in leven

Een katholieke basisschool werkt vanuit de grondervaring dat mensen groeien dankzij en doorheen verbondenheid met medemensen, samenleving en wereld. Menselijke vrijheid is volgens de christelijke traditie altijd verbonden met verantwoordelijkheid: mens en wereld zijn gave en opgave. Vanuit deze inspiratie wil een katholieke basisschool haar leerlingen voorbereiden op een gelukkig leven waarin ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen waarvoor ze verantwoordelijkheid dragen en waarbij ze engagement tonen binnen én buiten de school. Daartoe gaat een katholieke basisschool bij haar onderwijs uit van levensechte en relevante leercontexten. Die contextualisering zorgt ervoor dat kinderen gaandeweg meer vat krijgen op zichzelf, op de samenleving en op de wereld. Ze draagt er ook toe bij dat de kinderen met voldoende vertrouwen in het leven staan, veerkrachtig zijn en antwoorden durven te geven op vragen en verwachtingen uit hun omgeving. Ook wanneer het leven al eens lastig is of moeizaam loopt.

Een aandachtspunt daarbij is dat we binnen ons onderwijs niet enkel inzetten op gisteren en vandaag, maar dat we ook aandacht hebben voor wat nog komt, voor de toekomst, voor de wereld waarin onze kinderen als volwassenen actief zullen zijn. Voor een aantal onder hen geldt bijvoorbeeld dat de job die ze ooit zullen uitoefenen, vandaag nog niet bestaat. Dat gegeven mag onderwijsmensen niet onverschillig laten. Onderwijs moet met andere woorden breed vormend en toekomstgericht zijn, met oog voor de mogelijkheden en de uitdagingen van morgen en overmorgen.

Ordeningskader

In Zin in leren! Zin in leven! zetten we in op de harmonische ontwikkeling van elke leerling vanuit twee met elkaar verbonden speerpunten: de persoonsgebonden ontwikkeling en de cultuurgebonden ontwikkeling. Daaronder plaatsen we respectievelijk vier en zes ontwikkelvelden.

Scroll naar boven