Tevredenheidsonderzoek

image_pdfimage_print

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS

Schooljaar 2020-2021

Op het einde van elk schooljaar laten we onze leerlingen van de derde kleuterklas, het derde en het zesde leerjaar, samen met hun ouders een tevredenheidsonderzoek invullen. De leerlingen en hun ouders mogen de school een rapport bezorgen. In juni 2021 werd een vragenlijst en een begeleidende brief digitaal opgestuurd. Er moest ook digitaal geantwoord worden.
De bedoeling van dit onderzoek is op de eerste plaats een kritisch beeld te krijgen van onze onderwijsinstelling en zo nodig de vastgestelde tekortkomingen in de mate van het mogelijke bij te sturen.
Zonder twijfel kunnen we stellen dat het onderzoek in een positieve sfeer is verlopen; heel wat ouders en leerlingen beschouwen het feit dat we een bevraging deden op zich als positief.
Bij de bevraging van de derde kleuterklas nam 57% van de ouders deel. In het derde leerjaar was dat 63,5%, in het zesde leerjaar 48%.
We willen al onze ouders en leerlingen van harte bedanken voor hun bereidwillige medewerking.

Uiteraard kunnen niet alle opmerkingen onmiddellijk gevolg krijgen, toch zal de school proberen om op tal van “suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen” een gunstig antwoord te geven.

Tevredenheidsonderzoek 3kleuterklas (juni 2021)

Tevredenheid: top 5:

 1. -Ik sta achter het initiatief om enkel water te drinken op school.
  -Ik steun het initiatief om elke voormiddag fruit te eten.
  -Ik vind het een goed idee om de afvalberg te reduceren door het gebruik van koekendoosjes en hervulbare flessen.
 2. Extra activiteiten, zoals ‘de gekke week’, dragen bij tot een positief schoolklimaat.
 3. Ik ben tevreden over de aangeboden thema’s in de klas. Het aanbod is rijk en gevarieerd.
 4. -Mijn kind kent de klasafspraken.
  -De kwaliteit van de individuele oudercontacten is goed.
 5. Op de infoavond in september krijg ik voldoende uitleg.

Bemerkingen en suggesties om de positieve werking van de school te bevorderen:

 1. -De aangeboden zwemlessen in de 2de en 3de kleuterklas zijn een meerwaarde. De ouders hopen dat dit meer georganiseerd kan worden. Gezien de coronamaatregelen is dit namelijk niet altijd gelukt.
 2. De ouders geven aan dat ze niet altijd weten welke ouders een aanspreekpunt zijn uit de ouderraad.

Algemeen:

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen?

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?

Tevredenheidsonderzoek 3lj (juni 2021)

Tevredenheid: top 5:

 1. -De vernieuwde speelplaats is een aangename ontspanningsplek.
  -Mijn kind gaat graag naar school.  
  -Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert.
  -Ik ben op de hoogte van de werking van de school (Focus, berichtgeving, mail, facebook…)
 2. Ik vind het een goed idee om de afvalberg te reduceren door het gebruik van koekendoosjes en hervulbare flessen.
 3. -Ik sta achter het initiatief om enkel water te drinken op school.
  -Mijn kind kent de afspraken die op school gelden.
  -De wekelijkse zwemlessen zijn een meerwaarde.
  -De middagactiviteiten (zoals muzikale speeltijd, alles op wieltjes, klassencompetities, stille leesruimte…) zijn bevorderlijk voor het welbevinden van de kinderen.
 4. Ik sta achter het organiseren van bosklassen.
 5. -Mijn kind voelt zich goed bij de leerkrachten.
  -Er is wederzijds respect tussen de leerkrachten en de leerlingen.

Bemerkingen en suggesties om de positieve werking van de school te bevorderen:

 1. TEAMS werd geïmplementeerd tijdens de coronaperiode. Jonge kinderen hadden nood aan nog meer online lesmomenten en/of individuele begeleiding.
 2. -Een aantal ouders zijn vragende partij om traktaties bij verjaardagen onder de loep te nemen.
  -Ouders wensen beter geïnformeerd te worden over wie de leden van de ouderraad zijn.

Algemeen:

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen?

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?

Tevredenheidsonderzoek 6e lj (juni 2021)

Tevredenheid : top 5 :

 1. Ik sta achter het concept ‘woensdag = fruitdag’.
 2. -Ik sta achter het initiatief om enkel water te drinken op school.
  -Ik vind het een goed idee om de afvalberg te reduceren door het gebruik van koekendoosjes en hervulbare flessen.
 3. Ik vind het schoolreglement duidelijk en volledig.
 4. Ik vind het goed dat er proefwerken zijn vanaf het 5de leerjaar.
 5. Ik vind dat de school voldoende inzet op het aanwakkeren van het wereldgeweten van de kinderen, door acties te steunen (bv. Damiaanactie, Welzijnszorg…) of te organiseren (missiemarkt, koffiestop…).

Bemerkingen en suggesties om de positieve werking van de school te bevorderen:

 1. “Er wordt voldoende individuele zorg aangeboden”, scoort minder goed bij de bevraging. In de aanvullingen van de ouders blijkt dat men vooral refereert naar de coronaperiode waarbij de zorg online diende aangeboden te worden.
 2. -De ouders zijn vragende partij naar meer informatie over de ontwikkeling van mijn kind. Ook dit kadert binnen het coronaschooljaar waarin er geen informele contacten waren aan de schoolpoort en ook oudercontacten via de digitale weg georganiseerd werden.
  -De toiletten/sanitaire infrastructuur zijn niet altijd geschikt.

Algemeen:

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen?

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?

Op welke manier proberen we tegemoet te komen aan de suggesties van de ouders?

Tijdens schooljaar 2020-2021 stonden we opnieuw voor heel wat uitdagingen: niet in het minst het organiseren van onderwijs binnen een coronacontext. Onze school trachtte hieraan tegemoet te komen door het gebruik van Teams. Alle lagere school kinderen kregen een office365-account, waardoor de digitalisering een duwtje in de goede richting kreeg. Deze initiatieven werden gesmaakt door de ouders, maar daarbovenop kregen we enkele suggesties mee aan de hand van het tevredenheidsonderzoek. Hierin werd bevestigd dat online les krijgen voor (jonge) kinderen geen evidentie is. De volgehouden aandacht en spreekdurf vormen bovenop de aan te wenden digitale vaardigheden een struikelblok bij de leerlingen. We leren hieruit dat we hierin moeten blijven investeren en hopen hieraan tegemoet te kunnen komen binnen de ‘digisprong’. Anderzijds vestigen we, in de mate van het mogelijke, onze aandacht op voldoende individuele begeleiding bij afstandsonderwijs.

Hierbij aansluitend hebben ouders (en leerkrachten) het al dan niet informele contact gemist. Een snelle vraag of babbel aan de schoolpoort was niet mogelijk. Daarbovenop werden ook oudercontacten digitaal georganiseerd. Alle partijen geven aan dat een frequentere communicatie mee bijdraagt aan een optimale begeleiding van onze kinderen.

Uiteraard waren de coronamaatregelen ook voelbaar in de aangeboden activiteiten op school. Zwemlessen voor de 2de en 3de kleuterklas vielen daardoor letterlijk in het water. Het komende schooljaar doen we er dan ook alles aan om dit wél te kunnen aanbieden.

Het vieren van verjaardagen werd ook onder de aandacht gebracht. Er worden voorstellen gedaan om enkel gezonde traktaties aan te bieden. Onze school stuurt aan op een gezonde en beweeglijke levensstijl. We stimuleren het eten van fruit, beperken de dranken tot water en bieden talloze beweegmomenten aan binnen én buiten de lesmomenten. Maar daarbovenop willen we de kinderen graag leren dat minder gezonde voedingsmiddelen in beperkte mate aan bod mogen komen. We vestigen dan ook graag de aandacht op kritisch kiezen (één van de pijlers uit het opvoedingsproject) en leren de leerlingen dat voeding uit de ‘restgroep’ bewust uitzonderlijk in het voedingsschema wordt opgenomen.

Ook aan de hygiëne blijven we aandacht schenken. De toiletten worden dagelijks gepoetst en de leerkrachten sensibiliseren de leerlingen over correct en proper toiletgebruik o.l.v. werkgroep “Milieu”. In deze coronatijden wordt hier extra op toegezien door de preventieadviseur en werden reeds bijkomende maatregelen getroffen, zoals het voorzien van ontsmettingsgel, het uitbreiden van het poetsschema, het aanleren van doorspoelen met gesloten deksel…

De aandachtspunten die door onze ouders werden aangestipt waren dus zeker niet onterecht. Het schoolteam voelde de noden ook al aan en heeft stappen ondernomen. Ondertussen zijn er al heel wat realisaties aan de gang.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGEN

In juni 2021 namen we voor het eerst een kort tevredenheidsonderzoek af bij de leerlingen vanaf de derde kleuterklas. Het welbevinden van onze leerlingen vinden we uiterst belangrijk. 289 kinderen hebben hun mening gegeven over drie slagzinnen: “Ik kom graag naar school.”, “Ik speel graag op de speelplaats” en “Ik heb vrienden op school”. Ze deden dit door sterren toe te kennen: het aantal geselecteerde sterren is rechtenevenredig met de mate waarin de kinderen akkoord zijn met de stelling.
De verkregen info is vooral ook belangrijk voor onze klas- en zorgleerkrachten die aan de slag gaan met de leerlingen die uit de boot dreigen te vallen.

Ik kom graag naar school.


Ik speel graag op de speelplaats.


Ik heb vrienden op school.


Scroll naar boven