Tevredenheidsonderzoek

image_pdfimage_print

Schooljaar 2019-2020

Op het einde van elk schooljaar laten we onze leerlingen van de derde kleuterklas, het derde en het zesde leerjaar, samen met hun ouders een tevredenheidsonderzoek invullen. De leerlingen en hun ouders mogen de school een rapport bezorgen. In juni 2020 werd een vragenlijst en een begeleidende brief digitaal opgestuurd. Er moest ook digitaal geantwoord worden.
De bedoeling van dit onderzoek is op de eerste plaats een kritisch beeld te krijgen van onze onderwijsinstelling en zo nodig de vastgestelde tekortkomingen in de mate van het mogelijke bij te sturen.
Zonder twijfel kunnen we stellen dat het onderzoek in een positieve sfeer is verlopen; heel wat ouders en leerlingen beschouwen het feit dat we een bevraging deden op zich als positief.
Bij de bevraging van de derde kleuterklas nam 72% van de ouders deel. In het derde leerjaar was dat 54%, in het zesde leerjaar 41,4%.
We willen al onze ouders en leerlingen van harte bedanken voor hun bereidwillige medewerking.

Uiteraard kunnen niet alle opmerkingen onmiddellijk gevolg krijgen, toch zal de school proberen om op tal van “suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen” een gunstig antwoord te geven.

Tevredenheidsonderzoek 3kleuterklas (juni 2020)

Tevredenheid: top 5:

 1. Mijn kind voelde zich, ook tijdens de aangepaste corona-aanpak, goed op school.
 2. Mijn kind voelt zich goed bij de leerkracht.
 3. -Mijn kind gaat graag naar school.
  -Ik ben tevreden over de aangeboden thema’s in de klas. Het aanbod is rijk en gevarieerd.
 4. -Ik voel me als ouder welkom op school.
  -De kennismakingsnamiddag in augustus is leuk en vormt een vlotte start voor het nieuwe schooljaar.
 5. -De aangeboden thema’s sluiten aan bij de leefwereld en interesses van mijn kind.

Bemerkingen en suggesties om de positieve werking van de school te bevorderen:

 1. -Ouders wensen sneller geïnformeerd te worden bij problemen met hun kind.
  -GIMME wordt beoordeeld als een ongebruiksvriendelijk communicatiemiddel.
 2. -Ouders staan open voor een grotere aanmoediging om de talenten van de kinderen te ontwikkelen.
  -Niet iedereen is akkoord met de stelling: “Als ik bezorgdheden heb over mijn kind, doet de school er iets aan.”

Algemeen:

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen?

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?

Tevredenheidsonderzoek 3lj (juni 2020)

Tevredenheid: top 5:

 1. Ik sta achter het organiseren van bosklassen (in het 3de leerjaar).
 2. Mijn kind kent de afspraken die op school gelden.
 3. -Ik ben op de hoogte van de werking van de school (Focus, berichtgeving…)
  -Op de infoavond van september krijg ik voldoende uitleg.
  -Ik vind het schoolreglement duidelijk en volledig.
  -De ouderraad organiseert voldoende activiteiten.
 4. Er is wederzijds respect tussen de leerkrachten en de leerlingen.
 5. Mijn kind voelde zich, ook tijdens de aangepaste corona-aanpak, goed en veilig op school.

Bemerkingen en suggesties om de positieve werking van de school te bevorderen:

 1. Ouders wensen met regelmaat meer duidelijke informatie over de ontwikkeling van hun kind te krijgen.
 2. Het aanbod van de middagmalen en drank is onvoldoende gevarieerd en van goede kwaliteit, luidt het.

Algemeen:

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen?

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?

Tevredenheidsonderzoek 6e lj (juni 2020)

Tevredenheid : top 5 :

 1. De school heeft goede openingsuren.
 2. Ik vond de sneeuwschool (6de lj) een aangename ervaring voor mijn kind.
 3. Er is voldoende aanbod aan bewegingsactiviteiten (turnen, zwemmen, middagsport, sportdag…)
 4. Mijn kind voelde zich, ook tijdens de aangepaste corona-aanpak, goed en veilig op school.
 5. -Er is voldoende en duidelijke communicatie (Focus, berichtgeving, website…)
  -De directeur is beschikbaar en luisterbereid.

Bemerkingen en suggesties om de positieve werking van de school te bevorderen:

 1. -Mijn kind moet tijdens de coronacrisis beter begeleid worden door de leerkracht via hulpmiddelen als TEAMS.
  -De voorbije zes jaar leerde mijn kind onvoldoende met de computer werken.
 2. -Niet iedereen is voorstander van het organiseren van proefwerken vanaf het 5de leerjaar.
  -Toiletten/sanitaire infrastructuur blijken onvoldoende geschikt.

Algemeen:

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen?

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?

Op welke manier proberen we tegemoet te komen aan de suggesties van de ouders?

Er is vraag naar meer individueel overleg over de ontwikkeling van de kinderen. Uiteraard doet ons zorgteam er alles aan om de kinderen zo goed mogelijk op te volgen en te begeleiden. Elke donderdagnamiddag is er een overleg met alle betrokken partijen en het CLB: problemen worden er besproken, stappen uitgeschreven en contacten gelegd met externen. Hierop worden, indien noodzakelijk, ook ouders uitgenodigd.
De ontwikkeling van de kinderen wordt ook weerspiegeld in de maandelijkse rapporten; zowel de punten voor de leervakken als de sociale vaardigheden worden beoordeeld. Drie keer per jaar voegen we hier nog uitgebreid vaardighedenrapport aan toe.
Indien er toch vragen of bemerkingen zijn, zijn we steeds bereid tot overleg. Dit kan zowel met het zorgteam (waar ook de klasleerkracht deel van uitmaakt), CLB als directie.
Daarbij aansluitend geven we graag mee dat de zorgwerking een groot deel uitmaakt van ons prioriteitenplan. We zetten dit schooljaar in op:
-Implementeren begeleidingsplannen en individuele trajecten in de gewone klaswerking.
-Uitbouw kleuterzorgbeleid.
-Uitbouwen werken in niveaugroepen en klasondersteuning.

“De hele mens vormen” is één van de pijlers uit ons opvoedingsproject. We willen onze kinderen begeleiden en stimuleren in hun totale ontwikkeling, met aandacht voor hun persoonlijke talenten. Het gevarieerd aanbod van middagactiviteiten waarop kinderen kunnen intekenen is hier zeker een onderdeel van. Ook projecten, zoals ons schoolfeest en het aperitiefconcert, beogen het exploreren van die talenten. We blijven zoeken en groeien in het proces om kinderen hierin te ondersteunen en stimuleren.

We opteren binnen onze school voor het organiseren van proefwerken vanaf het 5de leerjaar. Op die manier belichten we het luik ‘leren en leren’ en bereiden we de leerlingen stelselmatig voor op de overstap naar de humaniora.

Ook aan de hygiëne blijven we aandacht schenken. De toiletten worden dagelijks gepoetst en de leerkrachten sensibiliseren de leerlingen over correct en proper toiletgebruik o.l.v. werkgroep “Milieu”. In deze coronatijden wordt hier extra op toegezien door de preventieadviseur en werden reeds bijkomende maatregelen getroffen, zoals het voorzien van ontsmettingsgel en het uitbreiden van het poetsschema.

Onze eigen warme keuken ligt momenteel even stil om zo tegemoet te komen aan de coronamaatregelen. We beogen in de toekomst het aanbieden van gevarieerde maaltijden. Binnen het gezondheidsbeleid hebben we ervoor geopteerd de dranken te beperken tot water en soep.

COVID-19 heeft ons gedwongen op ICT-vlak een versnelling hoger te schakelen. Teams werd geïmplementeerd. Het was een grote aanpassing voor zowel onze leerlingen als leerkrachten. Hier willen we graag verder in investeren. Het is dan ook opgenomen in ons prioriteitenplan. Er wordt ingezet op gebruiksgemak door elke leerling een schooleigen e-mailadres te geven. Bovendien leren de leerlingen het programma gebruiken tijdens enkele lessen bij de start van het schooljaar. Tevens is er een protocol uitgewerkt om het eventuele afstandsonderwijs binnen de verschillende leerjaren gelijkaardig en gecontroleerd te organiseren.

Ook onze communicatiekanalen hebben we onder de loep genomen. Ouders hebben GIMME als ‘niet gebruiksvriendelijk’ beoordeeld. Daarom zijn we op zoek gegaan naar alternatieven.

De aandachtspunten die door onze ouders werden aangestipt waren dus zeker niet onterecht. Het schoolteam voelde de noden ook al aan en heeft stappen ondernomen. Ondertussen zijn er al heel wat realisaties aan de gang.

Scroll naar top