Omgangsbeleid

Elke dag doet de wetenschap nieuwe ontdekkingen over hoe kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen. Klassieke opvoedingsregels staan vaak ter discussie. In een dergelijke context voelden wij, als jezuïetencollege, de noodzaak om hierover na te denken en werk te maken van een goed gefundeerde en coherente visie op een duidelijk en hanteerbaar sanctiebeleid op onze school.

Tijdens deze denkoefening kwamen we terecht bij het 4 lademodel. Het is een wetenschappelijk transparant en flexibel kader, opgesteld door Monique D’Aes, dat je als school volgens eigen wensen en noden kan invullen.
Het is een methodiek om maatschappelijk gewenst gedrag op school aan te leren en ongewenste gedragingen te voorkomen of af te leren. Dit sanctiebeleid is meteen ook een preventiebeleid waarbij de focus ligt op gewenst gedrag aanleren. Het woord ‘sanctie’ gebruiken we in de betekenis van ‘bekrachtiging’: dus positief.

Het 4 lademode heeft twee pijlers:

  • Een objectief kader om de ernst van overtredingen te bepalen.
  • Voor elke categorie van overtredingen een eigen ‘lade’ met diverse passende maatregelen waaruit men kan kiezen.

Ons leerkrachtenteam maakte zich deze methode eigen a.d.h.v. pedagogische studiedagen en met ondersteuning van een kerngroep binnen ons eigen team dat zich bekwaamt via publicaties hieromtrent en deze inzichten dus ook verder uitdraagt. Een fijne kanttekening hierbij is dat ook onze humaniora afdeling gestart is met het uitspitten van dit model. Als verticale leerlijn kan dat tellen!

Ondertussen werd ook een eerste stap naar de leerlingen gezet: het visualiseren van de geldende en gedragen afspraken op onze school. We gaan er, als opvoeder, té vaak van uit dat kinderen alle regels kennen en er zich dus ook kunnen naar gedragen. Experten hebben er ons op gewezen dat het aanschouwelijk maken van die afspraken, ondersteund met pictogrammen, essentieel is voor een degelijk en werkbaar preventiebeleid.

U zag de affiches wellicht in onze gangen, refters… . Ze zijn steeds eenduidig opgesteld: qua inhoud beperkt tot een 5-tal makkelijk leesbare en behapbare zinnen, bovendien ondersteund met picto’s (niet in het minst om ook onze allerkleinsten aan te spreken). Als bijkomend logo staat steeds een Respect-stempel gedrukt: een, eveneens symbolische, collegestempel met de basishouding waarvan we vinden dat die overal en altijd moeten toegepast worden. Dit wordt geduid op een aparte poster.

Een greep uit onze afspraken-posters

Dit alles is slechts de start van een omgangsplan dat de komende maanden en jaren nog zal groeien en zich steeds meer zal vastwortelen in onze dagelijkse omgang op school. We kijken er alvast naar uit om deze methodiek – die gebaseerd is op de relatie tussen opvoeder en kind – verder uit te bouwen en te streven naar een conflictvrije school.

Uiteraard is dit omgangsbeleid onlosmakelijk verbonden met ons pedagogisch project en de sociale vaardigheden die we de kinderen aanleren. De duiding bij dit verweven model is dan ook het voorwoord van het ‘Ferre & Fie – magazine’ dat een plaats krijgt in het lessenpakket doorheen de volledige basisschool.

Voorwoord Ferre & Fie – magazine
Scroll naar boven