Zorgbeleid

De schoolloopbaan van een leerling verloopt niet altijd zonder problemen. De meeste leerlingen doorlopen hun lagere school zonder noemenswaardige moeilijkheden, maar toch zijn er steeds leerlingen die op bepaalde vlakken extra ondersteuning nodig hebben. Daarom maakt het zorgbeleid een belangrijk deel uit van onze schoolwerking. We willen er immers voor zorgen dat de totale ontwikkeling van elk kind zo optimaal mogelijk verloopt.
Wie maakt deel uit van het zorgteam?

 • De klastitularis is de spil van ons zorgbeleid. Hij heeft het meest contact met de leerlingen.
 • De directeur begeleidt het pedagogisch en didactisch gebeuren en volgt zo de evolutie van elke leerling.
 • De CLB-medewerkers brengen informatie aan over de schoolloopbaan van elke leerling en geven ook specifieke begeleiding.
 • De zorgcoördinator verzamelt de verschillende observaties en hulpvragen, plant besprekingen, onderhoudt de contacten met buitenschoolse betrokkenen en werkt mee aan de organisatie van de remediëring. Hij wordt hiervoor ondersteund door de zorgleraar.
 • De zorgleerkrachten ondersteunen de zorgcoördinator en zorgen voor remediëring en differentiëring zowel binnen als buiten de klas. Dit gebeurt onder de vorm van o.a. teamteaching.

Ons zorgbeleid steunt op twee peilers: observeren / analyseren en handelen.

OBSERVEREN / ANALYSEREN

 • Door zijn dagelijkse interactie met de leerlingen heeft de klastitularis een ruim beeld van elk individu, zowel op cognitief als op sociaal en motorisch vlak.
 • Op vastgestelde tijdstippen worden vorderingstoetsen, die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, afgenomen. De resultaten van deze objectieve toetsen schetsen een evolutie van de schoolse kennis en wijzen specifieke leermoeilijkheden of mogelijkheden aan.
 • Deze concrete observaties vormen ook een uitgangspunt op de WOM (= Wekelijks Overlegmoment). Hierin zetelen de leerkracht, zorgverantwoordelijken en psycholoog van het CLB. Tijdens het wekelijks overlegmoment speelt het zorgteam in op actuele problemen en volgt lopende behandelingen op. Het afnemen van bijkomende tests door het zorgteam of externen (logopedisten, neurologen,…) wordt in deze vergadering afgesproken. Ouders of anderen begeleiders kunnen uitgenodigd worden of zelf een gesprek aanvragen zodat een stappenplan kan uitgestippeld worden.

HANDELEN

 • Tijdens bepaalde lessen werken de leerlingen in niveaugroepen. Zo krijgen ze de kans om te werken op een juiste moeilijkheidsgraad en op hun werktempo. Deze differentiatie kan zowel door de klastitularis alleen als in samenwerking met de zorgleerkracht georganiseerd worden.
 • Leerlingen met een tijdelijke achterstand kunnen tijdens de lesuren geholpen worden door de taakleerkracht . Het doel van deze remediëring is om zo snel mogelijk opnieuw op het klasniveau aan te sluiten. De beslissing voor dergelijke opname gebeurt door het zorgteam. Het spreekt vanzelf dat ouders die problemen bij hun kinderen ontdekken langs de leden van het team kunnen nagaan of begeleiding via de zorgklas al dan niet wenselijk is.
 • Wanneer het team vaststelt dat het niet mogelijk is om bepaalde problemen – zowel op cognitief, dynamisch affectief als psychomotorisch vlak – binnenschools op te lossen worden de leerlingen doorverwezen naar gespecialiseerde diensten zoals het CLB of een revalidatiecentrum. Hier kan men hulp krijgen van psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, enz. We zullen de ouders steeds inlichten over de verschillende mogelijkheden. De zorgcoördinator neemt contact op met deze diensten zodat de evolutie van nabij kan gevolgd worden en er een goede samenwerking is met de school.
 • Om ons zorgbeleid zo efficiënt mogelijk uit te bouwen is, in een onderwijswereld die steeds in beweging is, een voortdurende studie noodzakelijk. Individuele bijscholingen en pedagogische studiedagen verruimen de kennis van het lerarenkorps. Leer- en gedragsmoeilijkheden zoals ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid, autisme,… zijn dan ook onderwerpen die regelmatig aan bod komen.
Scroll naar boven