Studiebeleid

Leren leren

Verwerven van leerstrategieën
“Leren leren” is een attitude die veel aandacht krijgt in onze lagere school. We stellen als algemene regel dat bij onze lessen de kwaliteit primeert op de kwantiteit. Het verwerven van leerstrategieën loopt als een rode draad doorheen ons lesgeven. Samen met de leerkracht wordt besproken hoe bepaalde zaken best worden gestudeerd. Vakoverschrijdend leren de kinderen leertaken zelfstandig aan te pakken. Dit in hoofdzaak door training en door de lesgever die er voortdurend oog voor heeft. Algemene toetsen worden tijdig aangekondigd zodat onze leerlingen leren planmatig te werken op langere termijn. Vanaf het vierde leerjaar hanteren we volgende aanpak:
A-lessen: herhaling van leerstof
B-lessen: voorbereiding op proef
Van het eerste tot het zesde leerjaar wordt er gestreefd naar een groeiende tijdsinvestering.

Huiswerkregeling en schoolagenda
De leerlingen krijgen alle schooldagen huiswerk en lessen, behalve op woensdag; steeds in samenspraak met de leerkracht. Lessen en taken worden meegedeeld via de schoolagenda van de leerlingen. We vragen aan de ouders een dagelijkse controle van de schoolagenda (paraferen + naamtekenen op het einde van een schoolweek).

Studie en naschoolse opvang

De geleide avondstudie wordt per graad georganiseerd. Er zijn dan ook drie (lange) studies. Daarenboven zijn er nog twee studies tot 16.05 u., deze worden vooral gebruikt door leerlingen die een broer of zus hebben op de humaniora.
Op BSP hebben we een jarenlange traditie voor het organiseren van studies.

De hoofddoelstelling is dat de leerlingen leren “leren” in een rustige studiesfeer samen met andere klasgenoten onder leiding van een leerkracht die vaste leergewoonten aan onze leerlingen tracht bij te brengen. De studiebegeleiding in de drie studies heeft tot doel de leerlingen te leren hun taken en lessen op een gestructureerde manier aan te pakken.
Daarbij is het van belang dat ze leren:
– welke taken ze al dan niet prioritair moeten behandelen.
– hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
– de beschikbare tijd efficiënt in te delen.
– de leer- of werkmethode aan te passen aan de opdracht.

Het verlaten van de studie:
Om de studie niet voortdurend te storen, mag deze alleen verlaten worden om 16.05 u. en 16.30 u.
Einde: 17.00 u.
De leerlingen van de eerste graad stoppen om 16.30u en gaan dan naar de opvang bij de kleuters.

Avondopvang:
Na de geleide studie is er nog avondopvang tot 18.00u.

Woensdagnamiddagopvang:
– Lager:
Elke woensdag is er opvang voorzien van 12.00u. tot 18.00u.
De leerlingen kunnen eerst hun boterhammen opeten, maar er is eveneens mogelijkheid voor een warme maaltijd.
Tussen 13.00u en 15.00u zwemmen de leerlingen in het zwembad van het college. Daarna krijgen ze een vieruurtje.
Om 15.30 u. begint de studie.
De leerlingen kunnen afgehaald worden om 15.00 u.; 16.00 u.; 17.00 u. en 18.00 u. in de Pontstraat nr.18
-Kleuter:
Ook  voor de kleuters is er opvang voorzien van 12.00u tot 18.00u. De kleuters eten hun boterhammen op in de kleuterrefter. Er zijn geen warme maaltijden. Vanaf 15.00u sluiten ze aan bij de leerlingen van de lagere school.

Evaluaties en rapporteren

“Evalueren is een startpunt, geen eindpunt.”
Deze quote staat bovenaan het voorwoord bij de nieuwe rapporten en illustreert hoe het evaluatiebeleid op onze school vorm krijgt. We gaan samen de kinderen op weg en sturen ons traject geregeld bij. We willen onze kinderen zien groeien, op alle vlakken, en proberen dit a.d.h.v. de vernieuwde rapportage in kaart te brengen.
Via de rapporten wensen we u geregeld een overzicht te geven van de attitudes, de resultaten en het welbevinden van uw kind op school. De data van de rapporten wordt vooraf via Focus, de maandelijkse nieuwsbrief, meegedeeld.
Het eerste rapport is een ‘feedbackrapport’. Om de leerlingen de tijd te geven te wennen aan het nieuwe leerjaar focussen we ons binnen het septemberrapport enkel op de domeinen “Sociale vaardigheden | Opvoedingsproject | Omgangsplan” & “Initiatief en verantwoordelijkheid”.
Vanaf oktober zullen ook de behaalde punten (smiley’s in het eerste leerjaar) binnen de verschillende domeinen te zien zijn op het rapport.
Een uitgebreide uitleg over de opbouw van het rapport kan u terugvinden in het voorwoord. Er is een aangepast document op basis van de leeftijd van onze leerlingen in de lagere school:
– Voorwoord rapport eerste leerjaar
– Voorwoord rapport 2de, 3de en 4de leerjaar
– Voorwoord rapport 5de en 6de leerjaar

Communicatie

Mededelingen eigen aan de klas geeft de klasleraar via de schoolagenda.
Op initiatief van onze ouderraad is er per klasgroep een whatsappgroep waarin ouders met elkaar kunnen communiceren.
Per leerjaar is er ook een gesloten facebookgroep waarop fotoverslagen van activiteiten terug te vinden zijn.

Mededelingen die de hele school aanbelangen komen maandelijks bij u via het digitale tijdschrift “Focus”. Informatie over de algemene schoolwerking, sport, ouderraad,… vindt u hierin. Wenst u deze nieuwsbrief te ontvangen? Dan kan u via deze link hiervoor intekenen.
In september krijgt elke leerling het schoolreglement (ook op deze website te raadplegen ).
Mededelingen kunnen ook digitaal verstuurd worden. U bent vrij om in het begin van het schooljaar hiervoor uw e-mailadres op te geven.

Om het afstandsonderwijs en online oudercontacten te kunnen organiseren, maakt het kleuterhuis gebruik van de gesloten facebookpagina. In de lagere school werken we met het platform TEAMS. Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hebben alle leerlingen een ‘SJC’-emailadres (terug te vinden in de agenda) waarmee ze moeten inloggen. Hieronder kan u enkele stappenplannen downloaden die u op weg helpen binnen de TEAMS-omgeving.

Voorbereiding secundair

De stap naar het secundair onderwijs is voor velen niet zo vanzelfsprekend. Graag wil de school bij deze belangrijke keuze een handje toesteken en een aantal zaken verduidelijken.
Onze leerlingen krijgen een werkboek dat samen met de klastitularis wordt ingevuld. Het is de bedoeling om via een stappenplan uiteindelijk te komen tot de juiste studiekeuze. Onze leerlingen maken in de loop van het schooljaar kennis met onze eigen humaniora in de Pontstraat en een technische school. Deze kennismaking bestaat uit een rondleiding en het bijwonen van een aantal lessen.
Tijdens het eerste trimester voorziet het CLB een infoavond voor ouders waarop vooral de verschillende studierichtingen worden verduidelijkt. Bijkomende vragen kunnen eventueel gesteld worden.
De school deelt voor de opendeurdagen van het secundair onderwijs een welbepaalde studiekeuze aan de leerlingen schriftelijk mee. Dit gebeurt aan de hand van de basofiche (=basis-secundair), die zowel besproken wordt met de leerlingen als met de ouders.
Waarop baseren wij ons:
•De mening van de klasleraar. Deze is niet alleen gebaseerd  op resultaten van toetsen en proefwerken, maar is vooral een combinatie van werkhouding, sociale omgang, mogelijkheden, persoonlijke ingesteldheid en resultaten.
•Tal van overlegmomenten tussen leerkrachten, CLB, de zorgcoördinator en de directie- verspreid over verschillende schooljaren.
•Het leerlingvolgsysteem: van elke leerling bestaat er een individueel dossier op de school waarin observaties regelmatig worden bijgestuurd.
Het spreekt uiteraard voor zich dat het voorstel van de school niet bindend is en dat de ouders samen met hun zoon/dochter de uiteindelijke studiekeuze bepalen.